Lịch sử hoạt động

Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam xây dựng hệ thống phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, được văn phòng công nhận chất lượng công nhận từ năm 2016 với hai lĩnh vực hóa học và sinh học.

Khách hàng