Lịch vực hoạt động

Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam xây dựng hệ thống phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, được văn phòng công nhận chất lượng công nhận từ năm 2016 với hai lĩnh vực hóa học và sinh học.

Lĩnh vực hoạt động của Khuê Nam

Lĩnh vực hoạt động của Khuê Nam
Công ty Khuê Nam đủ năng lực phân tích hầu hết các chỉ tiêu khách hàng yêu cầu phù hợp với các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn và điều luật do Nhà nước Việt Nam và quốc tế ban hành.

Khách hàng