Vi sinh

Khuê Nam nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017

Khuê Nam nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017
Theo đó ngày 08/07/2019, công ty Khuê Nam được nhận chứng chỉ công nhận là đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 về lĩnh vực Hóa - Sinh, mã số VILAS 911

Khách hàng