Quang phổ hấp thu nguyên tử, cổ điển

Kiểm nghiệm Arsen vô cơ có trong nước mắm, nước chấm

Kiểm nghiệm Arsen vô cơ có trong nước mắm, nước chấm
Xác định Arsen vô cơ (inorganic arsenic) trong nước mắm, nước chấm bằng kỹ thuật ICP/MS của Phòng Thí Nghiệm Khuê Nam

Năng lực phòng hóa cổ điển quang phổ

Năng lực phòng hóa cổ điển quang phổ
Khuê Nam đã thiết kế gói phân tích thành phần dinh dưỡng theo FDA, phân tích phụ gia, chất hỗ trợ chế biến và các chất không mong muốn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Khách hàng