Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - nhân sự tại Khuê Nam’TSS

Sơ đồ tổ chức - nhân sự tại Khuê Nam’TSS
Các cán bộ kỹ thuật và quản lý của Công ty đều được đào tạo chính quy theo trình độ và yêu cầu của Công ty, tuân thủ theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025. Mỗi cá nhân đều có chương trình đào tạo và tự đào tạo chuyên môn và được theo dõi, giám sát định kỳ đánh giá nâng cao tay nghề.

Khách hàng