Khuê Nam nhận được chỉ định của Bộ Công Thương

31/01/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Khuê Nam nhận được chỉ định của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương chỉ định Khuê Nam thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong danh mục đi kèm.
 


 

Khách hàng