Kiểm tra nước

Kiểm nghiệm nước đá dùng liền

Kiểm nghiệm nước đá dùng liền
Kiểm nghiệm nước đá dùng liền theo QCVN 10:2011/BYT

Kiểm nghiệm nước

Kiểm nghiệm nước
Kiểm nghiệm nước là hình thức đo đạc sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm có trong mẫu nước, các chất gây ô nhiễm vật lý bao gồm bất kỳ vật chất nào ảnh hưởng đến mặt ngoài hoặc tính chất của nước.

Khách hàng