Kiểm tra ATTP nhà nước

Dịch vụ kiểm tra nhà nước về ATTP

Dịch vụ kiểm tra nhà nước về ATTP
Khuê Nam là một trong những đơn vị được Bộ Công thương chỉ định là đơn vị thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu theo QĐ số 269/ QĐ-BCT ngày 20 tháng 1 năm 2020

Khách hàng